Integritetspolicy Elon Group AB

Integritetspolicyn uppdaterades den 21 december 2022.

1. Elon värnar om din personliga integritet

Elon Group AB, org.nr. 556654-6213, (“Elon”) vill att du alltid ska känna dig trygg med att de personuppgifter som du lämnar till oss behandlas på ett korrekt, ansvarsfullt och säkert sätt. Vi vill dessutom att du alltid känner dig säker på att dina personuppgifter behandlas i enlighet med den lagstiftning och de regelverk som gäller för behandling av personuppgifter.

I denna integritetspolicy vill vi beskriva hur Elon behandlar dina personuppgifter när du som kund eller kontaktperson hos en företagskund, besöker www.elon.se, köper varor och tjänster på elon.se och/eller i en Elon-butik, vid serviceärenden och i övrigt när du har kontakt med Elon. Integritetspolicyn gäller även för dig som blir eller är medlem i Elon Club och beskriver därför på vilket sätt vi behandlar våra Elon Club-medlemmars personuppgifter.

Mer information avseende behandlingen och informationsgivningen rörande Elon Club framgår särskilt under punkten 14 (”Särskilt om behandlingen rörande Elon Club”).

Vid frågor om Elons integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss. Våra kontaktuppgifter framgår nedan under rubriken ”Kontakt”.

2. Personuppgiftsansvarig

Elon är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter

Elon är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

3. Personuppgiftsbehandling hos Elon- och Elon Ljud & Bild-butiker

Elon är en butikskedja med nästan 300 butiker fördelade över hela landet. Därutöver samarbetar Elon med Elon Ljud & Bild, som tillsammans med Elon utgör Nordens största fackhandelskedja för hemelektronik och vitvaror. Elon- och Elon Ljud & Bild-butikerna drivs dock inte av Elon utan av separata bolag. I vissa fall behandlar butikerna dina personuppgifter på uppdrag av Elon och är därmed att betrakta som Elons personuppgiftsbiträden. Ofta bestämmer dock butikerna själva för vilka ändamål dina personuppgifter ska behandlas och hur behandlingen ska gå till. I dessa fall är varje respektive butik själv personuppgiftsansvarig för behandlingen.

Oavsett vem som är personuppgiftsansvarig är vi noga med att tillse att de personuppgifter som lämnas mellan Elon och butikerna görs på ett säkert sätt och i enlighet med tillämplig lagstiftning. Läs mer om hur och varför vi lämnar personuppgifter till butikerna under rubriken ”Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?”.

4. Vilka personuppgifter behandlar Elon?

Personuppgifter är alla upplysningar och all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person som är i livet. Det är uppgifter om dig och din person. Exempel på personuppgifter är namn, kontaktuppgifter, bilder av dig och IP-adress.

Med behandling avses varje typ av åtgärd som vidtas med personuppgifter såsom insamling, lagring, användning, bearbetning och överföring av personuppgifter.

Elon behandlar följande personuppgifter i nedan angivna situationer:

Vid besök på elon.se IP-adressCookie-data
När du skickar meddelanden till oss via e-post , chatt, via våra kanaler i sociala medier eller på annat sätt kontaktar oss NamnE-postadress
För genomförande av köp eller reservation på elon.se Namn

E-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

IP-adress och information om hur du använder Elon.se

När du skapar en användarprofil och blir medlem i Elon Club NamnE-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

Köphistorik

IP-adress och information om hur du använder Elon.se

Personnummer

Vid delbetalning NamnE-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

IP-adress och information om hur du använder Elon.se

Personnummer

När du deltar i någon av våra tävlingar NamnE-postadress

Adress

Telefonnummer

När du skickar bokningsanmälan via våra bokningsformulär NamnE-postadress

Adress

Telefonnummer

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev för Elon Business  NamnE-postadress

Yrkestitel

Bransch

Företagsnamn och org.nr.

Postnummer

Telefonnummer

När du anmäler dig till vårt nyhetsbrev för Elon E-postadress

5. Vår behandling av personuppgifter

Vår behandling av dina personuppgifter, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem, vilken laglig grund vi har för respektive behandling samt hur länge vi avser att behandla personuppgifterna framgår av följande sammanställning.

Ändamål Rättslig grund Personuppgift Lagringstid
För att hantera ordrar, garantier och andra åtaganden gentemot dig som kund Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor) Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Under garantitiden och därpå följande 12 månader.
För att efterleva lagar och regler, t.ex. bokföringslagen Rättslig förpliktelse Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.
För att marknadsföra Elon eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation 12 månader efter ditt senaste köp.
För att hantera kundtjänstärenden Intresseavvägning (i den utsträckning ärendet rör garantier eller reklamationer är behandlingen nödvändig för att fullgöra avtalet med kunden) Namn, adress, telefonnummer, samt e-post 24 månader
För att kvalitetsförbättra vår växel och kundtjänst. Kunders telefonsamtal med vår växel eller kundtjänst spelas in enbart i syfte att effektivisera och endast slumpmässigt utvalda telefonsamtal spelas in. Intresseavvägning Uppgifter om telefonsamtal med växel eller kundtjänst 6 månader
För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter och tjänster och för att erbjuda dig som kund en bättre upplevelse av Elon och av elon.se, t.ex. genom att möjliggöra för kunder att recensera vårt sortiment. Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post. Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation och innehåll i kundrecensioner. Så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål för vilka uppgifterna samlades in.
Personuppgifter i kundrecensioner lagras under 24 månader.
För att marknadsföra Elon Business eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS
(Elon Business)
Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-post, information om din arbetsgivare och din yrkesroll, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Fram till den registrerade meddelar att den vill avsluta prenumeration på nyhetsbrev (opt out)
För att administrera ditt konto i Elon Club och för att kunna ge dig personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av Elon och Elon Ljud & Bild i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post Fullföljande av avtal om medlemskap i Elon Club (Medlemsvillkor) Namn, adress, telefonnummer, personnummer, köphistorik, samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Så länge du fortsätter vara medlem i Elon Club, dock senast 36 månader efter att du varit aktiv som medlem, till exempel genom att ett köp registreras på ditt Elon Club-konto.
För att kommunicera med dig som kontaktperson hos en företagskund Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer samt e-post, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Under garantitiden och därpå följande 12 månader.
För att administrera tävlingar och andra event Intresseavvägning Namn, e-postadress, adress. telefonnummer Tills dess tävlingen/eventet är avslutad och samtlig administration är avslutad.
För att administrera tidsbokningar och liknande servicefunktioner Intresseavvägning Namn, e-postadress, adress. telefonnummer Tills dess ärendet är avslutat.
För att marknadsföra Elons eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom e-post (Elon nyhetsbrev). Intresseavvägning E-postadress Fram till den registrerade meddelar att den vill avsluta prenumeration på Elons nyhetsbrev.

LAGRINGSTID

Dina personuppgifter bevaras så länge det finns ett behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna integritetspolicy. Därefter kommer dina uppgifter att raderas.

Vissa personuppgifter kommer, i syfte att uppfylla relevant bokföringslagstiftning, att sparas i sju år, räknat från utgången av det kalenderår då räkenskapsåret, till vilken informationen hörde, avslutades.

För närmare information om hur länge Elon lagrar specifika personuppgifter var vänlig kontakta oss. Kontaktuppgifter framgår under avsnittet ”Kontakt” nedan.

6. Vem lämnar vi ut personuppgifterna till?

Elon lämnar inte ut personuppgifter till tredje part, förutom i situationer då detta krävs för att uppfylla en lagstadgad skyldighet eller för att fullfölja Elons åtaganden mot kunder och samarbetspartners, t.ex. för analysändamål eller för lagring. Dina personuppgifter kommer inte att säljas till tredje part i reklamsyfte.

Med tredje part avses bl.a. Elon- och Elon Ljud & Bild-butiker, andra bolag inom Elon-koncernen, leverantörer av marknadsförings-, IT- och betaltjänster samt tjänster för adressuppdateringar.

Tredje part Anledningen till att personuppgifterna lämnas ut till tredje part
Elon- och Elon Ljud & Bild-butiker När du genomför ett köp på elon.se lämnas dina personuppgifter vidare till en butik bl.a. för hantering av leverans. Dina personuppgifter kommer även lämnas till en butik.
Elon Sverige AB När du genomför ett köp på elon.se är Elon Sverige AB, 556857-5525, säljande part. Köpet administreras och hanteras dock av Elon, varför dina personuppgifter kommer lämnas mellan bolagen.
Andra bolag inom Elon-koncernen Personuppgifter kan behöva överföras till andra bolag inom koncernen eftersom centrala funktioner såsom exempelvis marknadsföring och ekonomi sköts gemensamt inom den koncern som Elon ingår i.
Leverantör av molntjänst Elon lagrar viss information i molntjänster, varför dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till leverantörer av sådana molntjänster.
Leverantörer och samarbetspartners Elon kan komma att lämna ut dina personuppgifter till olika leverantörer i vår verksamhet. Detta sker i de fall leverantörerna eller samarbetspartnerna behöver dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina uppdrag som de utför på uppdrag av Elon, t.ex. vår betaltjänstleverantör eller leverantör av samtalsanalyser. Det sker i så fall genom säkerställande att uppgifterna inte lämnas vidare och att det enbart sker behandling för det angivna ändamålet.
Bolag som tillhandahåller finansieringslösningar för kund I de fall en kund är intresserad av finansieringslösning för sitt köp förmedlar Elon uppgifter om kunden till finansieringsbolag som Elon samarbetar med och som i sin tur ingår avtal och kommunicerar direkt med kunden.
Myndigheter Personuppgifter kan komma att överlämnas till myndigheter då det krävs för att uppfylla lagenliga skyldigheter.
Avyttring För det fall Elon avser att överlåta hela eller delar av Elons verksamhet kan personuppgifter komma att lämnas ut till en potentiell köpare.

7. Överföring av personuppgifter till tredje land

Elon strävar efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EES. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Elon att vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.

8. Sociala medier

Vad gäller de personuppgifter som förekommer och behandlas på sociala medier såsom Facebook, Instagram, Twitter, Youtube och LinkedIn hänvisar vi användare till respektive tjänsts policy för information om hur de behandlar personuppgifter. Elon använder sig av Youtube API Services för att kunna spela upp innehåll från Youtube på Elon.se. Youtubes Terms of Service finner du här. Googles Privacy policy finner du här.

Elon använder Facebooks företagsverktyg, exempelvis sociala pluginprogram som knapparna Gilla och Dela och Facebook-inloggning. Elon och Facebook Ireland Ltd. (”Facebook”) är gemensamt  personuppgiftsansvariga för den behandling av personuppgifter som sker vid användning av Facebooks sociala pluginprogram.

Syftet med behandlingen är att befintliga kunder, potentiella kunder och samarbetspartners till Elon ska kunna interagera och ha kontakt med Elon via sociala medier. Detta för att bidra till en god relation med kunder och samarbetspartners och för att göra Elons kundservice och produkter lättillgängliga genom flera olika kanaler. Behandlingen är nödvändig för Elons berättigade intresse av att marknadsföra sitt varumärke och sina produkter till befintliga och potentiella kunder samt till samarbetspartners (intresseavvägning).

Elon och Facebook har ingått ett tillägg om personuppgiftsansvar i syfte att fastställa respektive parts ansvar för att efterleva kraven i GDPR vad gäller den gemensamma behandlingen. Elon rekommenderar även att du läser Facebooks integritetspolicy för att förstå hur Facebook behandlar dina personuppgifter. Ytterligare information om Facebook och deras behandling av personuppgifter finner du här.

9. Dina rättigheter

Elon ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvarig för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Elon kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av Elon begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter (exempelvis om sådan radering krävs enligt tillämplig lagstiftning), begära begränsning av fortsatt behandling av dina personuppgifter samt en rätt att invända mot behandlingen under de förutsättningar som tillämplig personuppgiftslagstiftning medger (exempelvis om du ifrågasätter om personuppgifterna är korrekta eller om behandlingen är laglig). Elon kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 6 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter som sker enligt denna punkt 9.

Du har rätt till dataportabilitet, det vill säga en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att Elon behandlar dina personuppgifter för profilering och/eller direkt marknadsföring har du rätt att när som helst skriftligen anmäla detta till oss. När Elon har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för detta marknadsföringsändamål.

Du har rätt att, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från Elon om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt 9.

Vi ser gärna att du hör av dig till oss om du har några klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter, så att vi kan korrigera vår behandling om det är nödvändigt. Du har även rätt att inge eventuella klagomål angående Elons behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten .

Vad gäller de personuppgifter som lagras av Facebook till följd av Elons och Facebook gemensamma behandling (som beskrivs närmare under punkt 8 ovan) ansvarar Facebook för att möjliggöra dina rättigheter enligt ovan.

10. Skydd av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Elon har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Vi kommer inte att lämna ut dina uppgifter till någon annan, annat än vad som uttryckligen följer av denna integritetspolicy.

11. Cookies

Elon använder cookies och liknande tekniker (gemensamt kallade ”cookies”) i syfte att tillhandahålla vissa funktioner på elon.se samt för att förbättra webbplatsen och att leverera en bättre och mer personlig service.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy.

12. Ändringar

Elon har rätt att när som helst ändra integritetspolicyn. Vid ändringar av denna integritetspolicy kommer Elon publicera den justerade integritetspolicyn på vår webbplats samt i övrigt på lämpligt sätt informera kunder och samarbetspartners.

13. Kontakt

Tveka inte att kontakta Elon om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter eller om du vill begära ett registerutdrag.

Kontaktinformation:

Elon Group AB
Org.nr: 556654-6213
Postadress: Box 22094, 702 03 Örebro
Telefon: 010-220 40 00
E-post: gdpr@elon.se

14. Särskilt angående Elon Club

Elon Club är en gemensam kundklubb för butikskedjan Elon och butikskedjan Elon Ljud & Bild och administreras av Elon. Elon är personuppgiftsansvarig för den behandling som görs av Elon Club-medlemmars personuppgifter.

Om du har några frågor eller synpunkter på den behandling av personuppgifter som sker inom ramen för Elon Club eller vill utöva dina rättigheter som registrerad (se närmare under rubriken ”Dina rättigheter såvitt gäller behandlingen rörande Elon Club” nedan) kan du alltid vända dig till Elon (se kontaktinformation ovan under punkt 13).

Inom ramen för Elon Club behandlar Elon följande personuppgifter:

När du skapar en användarprofil och blir medlem i Elon Club NamnE-postadress

Adress

Telefonnummer

Kundnummer

Köphistorik

IP-adress och information om hur du använder Elon.se

Personnummer

Behandling av dina personuppgifter inom Elon Club, inklusive för vilka ändamål vi avser att behandla dem, vilken laglig grund vi har för respektive behandling samt hur länge vi avser att behandla personuppgifterna framgår av följande sammanställning.

För att marknadsföra varumärkena Elon och Elon Ljud & bild eller våra samarbetspartners varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning Namn, adress, telefonnummer, personnummer samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation 12 månader efter ditt senaste köp.
För att administrera ditt konto i Elon Club och för att kunna ge dig personliga erbjudanden och för personlig anpassning av din upplevelse av Elon och Elon Ljud & Bild i olika kanaler samt för att kunna göra riktad kommunikation via e-post, SMS eller post Fullföljande av avtal om medlemskap i Elon Club (Medlemsvillkor) Namn, adress, telefonnummer, personnummer, köphistorik, samt e-post, Geografisk information, IP-adress, enhetsinformation, logginformation Så länge du fortsätter vara medlem i Elon Club, dock senast 36 månader efter att du varit aktiv som medlem, till exempel genom att ett köp registreras på ditt Elon Club-konto.

Elon Club-medlemmar och profilering

Elon lagrar och använder Elon Club-medlemmars köphistorik för att kunna ge medlemmarna erbjudanden baserade på deras personliga inköp, för att analysera köpmönster och för att personifiera deras upplevelse av Elons och Elon Ljud & Bilds säljkanaler. I vissa fall kan erbjudandena avse varor och tjänster som tillhandahålls av Elons samarbetspartners (dock utan att personuppgifterna lämnas ut till samarbetspartnern ifråga).

Elon kan komma att hämta och uppdatera Elon Club-medlemmars adressuppgifter hos folkbokföringen via behörig och ackrediterad leverantör. Elon kan även komma att inhämta andra uppgifter, såsom t.ex. uppgift om boendeform, från offentliga register för att kunna ge sina medlemmar bättre och mer riktade erbjudanden.

Du har alltid rätt att invända mot profilering och/eller mot direkt marknadsföring, läs mer under rubriken ”Dina rättigheter”.

Överföring av personuppgifter rörande Elon Club

Elon kan komma att dela dina personuppgifter med betrodda tredje parter, såsom Elon- och Elon Ljud & Bild-butikerna, leverantörer av IT-tjänster och samarbetspartners. Dessa utvalda tredje parter kommer endast att behandla dina personuppgifter på sätt som följer av denna integritetspolicy och för att uppfylla de ändamål som anges i denna integritetspolicy. I de fall där dessa leverantörer och samarbetspartners utgör personuppgiftsbiträden åt Elon ansvarar vi gentemot dig att dessa tredje parter behandlar dina personuppgifter på ett korrekt och lagligt sätt. Vi har även i dessa fall avtal med dessa tredje parter vari instruktioner för behandling av personuppgifterna enligt dataskyddsreglerna regleras.

Någon överföring av personuppgifterna utanför EU/EES sker inte.

Dina rättigheter såvitt gäller behandlingen rörande Elon Club

Elon ansvarar i egenskap av personuppgiftsansvariga för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du kan således alltid vända dig till Elon om du har frågor avseende behandlingen av dina personuppgifter.

För mer information avseende dina rättigheter, se ovan punkten 9.

Kontakt

För kontakt med Elon, se ovan punkten 13.

Tidigare Integritetspolicys

Integritetspolicys från innan 20200825

Integritetspolicys från innan 20201111

Integritetspolicys från innan 20210217

Integritetspolicys från innan 20210316

Integritetspolicys från innan 20210521

© 2023 Copyright Elon Kungsbacka | Design by GO MO Group